• Academic Calendar

  Heading Download
  Academic Calendar 2019-20
  Academic Calendar 2018-19
  Academic Calendar 2017-18
  Academic Calendar 2016-17
  Academic Calendar 2015-16

 • Syllabus

  Faculty of Education

  Heading Download
  Syllabus B.Ed

  Faculty of Physical Education & Yoga

  Heading Download
  Syllabus B.P.Ed
  Syllabus M.P.Ed
  PG Diploma in Yoga
  BPE I Syllabus
  BPE II Syllabus
  BPE III Syllabus
  BPE IV Syllabus

  Faculty of Commerce

  Syllabus For B.Com I,II,III 2015-16 to 2017-18

  Heading Download
  Syllabus B. COM I
  Syllabus of B. Com II
  Syllabus of B. Com III
  BCom

  Syllabus For B.Com I,II,III 2018-19 to 2020-21 Revised

  Heading Download
  Revised Syllabus of B.COM I
  Revised Syllabus of B.Com II

  Faculty of Computer & Science

  Heading Download
  Syllabus BCA I,II,III
  Syllabus DCA
  Syllabus PGDCA
  BSC III
  BSC II
  BSC I

 • Time Table

  Faculty of Education

  Heading Download
  Time Table of B. Ed. 2019-2020
  Time Table of B. Ed. 2018-2020
  Time Table of B. Ed. 4th Sem 2018-20
  Time Table of B. Ed. 2016-2017

  Faculty of Physical Education & Yoga

  Heading Download
  BPED 1st Sem 2018
  BPED 2nd Sem 2018
  BPED 3rd SEM 2018
  BPED 4th SEM 2018
  MPED 2nd SEM 2018
  MPED 4th SEM 2018
  BPED 1st SEM 2015-16
  BPED 2nd SEM 2015-16
  BPED 3rd SEM 2015-16
  BPED 1st SEM 2016-17
  BPED 2st SEM 2016-17
  BPED 3st SEM 2016-17
  BPED 4st SEM 2016-17
  MPED 1st SEM 2016-17
  MPED 2st SEM 2016-17
  MPED 3rd SEM 2016-17
  MPED 4st SEM 2016-17
  BPE 2nd Year 2015-16
  BPE 3rd Year 2015-16
  BPE 4th Year 2015-16
  MPED 3st SEM 2015-16

  Faculty of Commerce

  Time table of the Regular classes

  Heading Download
  Time table 2015
  Time table 2016
  Time table 2017
  Time table 2018
  Time table 2019
  Time table 2020-21

  Time table of the Internal examination

  Heading Download
  Pre University Time table 2015-16
  Pre University Time table 2017-18
  Pre University Time table 2018-19
  Pre University Time table 2018 to 2019
  Pre University Time table 2019 to 2020
  Pre University Time table 2018 to 2020
  Pre University Time table 2020 to 2021

  Faculty of Computer & Science

  Heading Download
  Time table 2015 to 2016
  Time table 2016 to 2017
  Time table 2017 to 2018
  Time table 2018 to 2019
  PGDCA Time table 2019 to 2020
  BSC Time table 2019 to 2020

 • Examination

  Convener: Shri Vivek Sharma(HOD Commerce)

  Members:

   Dr. Divya Sharma
   Dr. Kailash Sharma
   Dr. Manoj Jha
   Mr. Vipul patel


  Faculty of Education

  Assessment of theory
  Heading Download
  B-Ed Sem 4 2019 Merit List
  Merit List B.Ed. 2016-18 Batch
  Merit B.Ed. IV Semester 2016-18
  B-Ed Sem 1 2018 Model Test
  B-Ed Sem 1 2018 Unit Test
  Pre-University and Unit Test III Semester 2017
  Pre-University and Unit Tests B.Ed. IV Semester 2016
  Pre-University Model Test B.Ed.III Semester 2016
  Pre-University and University Tests B.Ed. 2016
  Unit Test & Pre-University Model Test B. Ed 2015-2016
  B.Ed 2019 1st sem Annual Results
  B.Ed 2019 2nd sem Annual Results

  Internship Details
  Heading Download
  Internship Details B.Ed. 2019
  Internship Details B.Ed. 2018
  Internship Details B.Ed. 2017
  Internship Details B.Ed. 2016
  Internship Details B.Ed. 2015

  Faculty of Physical Education & Yoga

  Internship Details
  Heading Download
  Internship Details Physical Education Department
  Physical Education Results 2015-16
  Physical Education Results 2016-17
  Physical Education Results 2018-19

  Faculty of Commerce

  Internship Details
  Heading Download
  Pre-University Exam 2018-19
  Pre-University Exam 2017-18
  Pre-University Exam 2016-17
  Question Paper Halfyearly 2019-20
  Question paper Pre University 2018-19
  Question paper Pre University 2019-20
  Question paper Pre University 2018-19

  Faculty of Computer & Science

  Internship Details
  Heading Download
  Internship Details Computer Department
  Computer & Science Results 2016
  Computer & Science Results 2017
  Computer & Science Results 2018
  Computer & Science Results 2019


© Copyright 2013 Vipra Mahavidyalaya Raipur. Managed by Sampark Infoways