• Meeting Minutes Details

  Heading Download
  Minutes of Meetings B.Ed 2019-20
  Minutes of Meetings B.Ed 2018-19
  Minutes of Meetings B.Ed 2017-18
  Minutes of Meetings B.Ed 2016-17
  Minutes of Meetings B.Ed 2015-16

 • Staff Profile

  Heading Download
  Staff Profile Department of Education 2019-20
  Staff Profile Department of Education 2018-19
  Staff Profile Department of Education 2017-18
  Staff Profile Department of Education 2016-17
  Staff Profile Department of Education 2015-16

 • Biodata of Teachers

  Heading Download
  Divya Sharma
  Reena Shukla
  Rasika Malviya
  Apoorva Mishra
  Suman Pandey
  Sonia Israni
  Chetna Sharma
  Priyanka Tiwari
  Sudha Soni
  Sarika Trivedi
  Rinkee Devi Singh
  Padma Ojha

 • Teachers Daily Diary

  Heading Download
  Daily Diary Education Department 2019-20
  Daily Diary Education Department 2018-19
  Daily Diary Education Department 2017-18
  Daily Diary Education Department 2016-17
  Daily Diary Education Department 2015-16

 • Meeting Minutes Details

  Heading Download
  Minutes of Meeting 2015-16
  Minutes of Meeting 2016-17
  Minutes of Meeting 2017-18
  Minutes of Meeting 2018-19

 • Staff Profile

  Heading Download
  Staff Profile 2019-20
  Staff Profile 2018-19
  Staff Profile 2017-18
  Staff Profile 2016-17
  Staff Profile 2015-16

 • Biodata of Teachers

  Heading Download
  Rajesh Tiwari
  Dr. Milind
  Gyanendra
  Kailash Sharma

 • Teachers Daily Diary

  Heading Download
  Daily Dairy 2019-20
  Daily Dairy 2017-18
  Daily Dairy 2016-17
  Daily Dairy 2015-16

 • Meeting Minutes Details

  Heading Download
  Minutes of Meetings 2019-20
  Minutes of Meetings 2018-19
  Minutes of Meetings 2017-18
  Minutes of Meetings 2016-17
  Minutes of Meetings 2015-16

 • Staff Profile

  Heading Download
  Staff Profile Department of Commerce 2015 - 2020

 • Biodata of Teachers

  Heading Download
  Aradhana Shukla
  Priyanka Bagh
  Nidhi Shri
  Vivek Sharma
  Seema Mam
  Ujala Ram
  Nitish
  Kalpana Tiwari

 • Teachers Daily Diary

  Heading Download
  Daily Dairy 2019-20
  Daily Dairy 2018-19
  Daily Dairy 2017-18
  Daily Dairy 2016-17
  Daily Dairy 2015-16

 • Meeting Minutes Details

  Heading Download
  Minutes of Meetings of Computer & Science Department 2020-21
  Minutes of Meetings of Computer & Science Department 2019-20
  Minutes of Meetings of Computer & Science Department 2018-19
  Minutes of Meetings of Computer & Science Department 2017-18
  Minutes of Meetings of Computer & Science Department 2016-17

 • Staff Profile

  Heading Download
  Staff Profile Department of Computer 2021
  Staff Profile Department of Computer 2020
  Staff Profile Department of Computer 2019
  Staff Profile Department of Computer 2018
  Staff Profile Department of Computer 2017
  Staff Profile Department of Computer 2016

 • Biodata of Teachers

  Heading Download
  Mohit Shrivastava
  Preeti Yadav
  Kanchan Mishra
  Vipul Patel
  Gyas Ahmed
  Dhanraj Sahu
  Reena Sharma
  Chandni Sawlani

 • Teachers Daily Diary

  Heading Download
  Daily Diary Computer & Science Department 2016
  Daily Diary Computer & Science Department 2017
  Daily Diary Computer & Science Department 2018
  Daily Diary Computer & Science Department 2019
  Daily Diary Computer & Science Department 2020
  Daily Diary Computer & Science Department 2021

 • Biodata

  Name & Designation Download
  Pranita Sharma (Librarian)

 • Biodata

  Name & Designation Download
  Dr.Meghesh Tiwari (Principal)© Copyright 2013 Vipra Mahavidyalaya Raipur. Managed by Sampark Infoways