Fee Structure

Title Fee
B.com I 14430/- per year
B.com I(computer) 16430/- per year
B.com II 14430/- per year
B.com II(computer) 16430/- per year
B.com III 11630/- per year
B.com III(computer) 13630/- per year
BBA 11850/- per year
BCA 14950/- per year
B.Sc(CS) 15500/- per year
DCA 7750/- per semester
PGDCA 13250/- per semester© Copyright 2013 Vipra Mahavidyalaya Raipur. Managed by Sampark Infoways